Editie 2012-05-07
     
  Kaatsheuvel, 6 mei 2012 1e editie 2012
Onderwerp: haalbaarheidsstudies voor herbestemming St. Jozefkerk

Beste medestanders,

Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Na de aanwijzing als rijksmonument is de slopersdreiging afgewend en wordt er actief gewerkt aan een nieuwe toekomst. Het is dan ook verheugend om te kunnen melden dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie heeft toegekend voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie. Op dit moment werkt BOEi in opdracht van de landelijke stichting Behoud en herbestemming van Religieus erfgoed (www.bhre.nl) aan deze studie. Zoals bekend heeft deze stichting vorig jaar in opdracht van de provincie Noord-Brabant een onderzoek verricht en daaruit is naar voren gekomen dat de Jozefkerk de Pilot van Brabant kan worden. Ook de gemeente Loon op Zand heeft aangegeven positief te staan tegenover dit initiatief en verleend naast haar medewerking ook een bijdrage aan het onderzoek. Dit alles gebeurt in nauw overleg met het bisdom Den Bosch. Deze laatste heeft ook zelf een initiatief ontplooid waarbij gewerkt wordt aan een mogelijke herbestemming.

Het parochiebestuur zowel als het bisdom staan welwillend tegenover de uitvoering van een haalbaarheidsstudie door een onafhankelijke partij als BOEi. Instemming van de eigenaar is de eerste vereiste voor de toekenning van deze rijkssubsidie. Inmiddels is het gat in het dak van de kapel gedicht, hiermee is het gebouw weer wind en waterdicht gemaakt en zal gevolgschade zoveel mogelijk beperkt blijven.

Waar mogelijk en gewenst zal Stichting STERK behoud en herbestemming van de Jozefkerk steeds positief mee ondersteunen. Alle betrokken partijen zijn hiervan op de hoogte.

UITNODIGING
Verder wil het bestuur u alvast, mede namens de PR commissie, van harte uitnodigen voor het klapstoelenconcert 2012. Alle verenigingen werken weer bijzonder graag mee en het beloofd een mooi programma te worden met muziek, dans en zang. Het concert zal plaatsvinden op 6 juni a.s. Reserveer deze datum alvast in uw agenda, dan hoeft u deze bijzondere avond niet te missen.

Wij blijven, samen met u, werken aan een goede toekomst voor de Jozefkerk.

Namens Stichting STERK
Het bestuur: Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Christian Vermeer

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.