Editie 2009-12-22
     
  Beste medestanders,

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de tussenuitspraak van de Rechtbank te Breda, die wij op 18 december ontvingen. Ook maken wij meteen van de gelegenheid gebruik u te bedanken voor alle steunbetuigingen die wij mochten ontvangen op de dag dat wij naar de rechtbank in Breda zijn afgereisd. Ook daar waren velen aanwezig om de zitting te volgen.

Rechter gelast nader onderzoek behoud St. Jozefkerk
De rechtbank van Breda heeft besloten dat er een nader onderzoek dient plaats te vinden rondom de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. Dat de St. Jozefkerk een monument is, daar zijn alle partijen (het ministerie van OCenW, Raad van Cultuur, het Cuypersgenootschap en Stichting STERK) het over eens. Echter, om als rijksmonument aangewezen te kunnen worden moet het gebouw ingevolge de toepasselijke beleidsregels een TOPmonument zijn. Of daarvan sprake is, is een vraag die STERK en de minister verdeeld blijft houden.

Daarom heeft de rechter besloten dat een onafhankelijke deskundige, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, moet onderzoeken of de kerk is aan te merken als een topmonument zoals bedoeld in de tijdelijke beleidsregels. Daarna zal de rechter, met inachtneming van het deskundigenrapport, verder afwegen of de St. Jozefkerk een monumentenstatus behoort te verkrijgen.

Duidelijk is dat de monumentenstatus van het gebouw niet ter discussie staat, wel de mogelijkheid om de kerk op basis van het beleid aan te wijzen! We beschouwen deze tussenuitspraak als de volgende stap in de goede richting. De rechter vindt dat minister Plasterk onvoldoende heeft aangegeven waarom de St. Jozef niet tot de categorie topmonumenten behoort. De landelijke Raad voor Cultuur, bij wie de minister op grond van de wet advies moet inwinnen, vindt het namelijk wel een topmonument en wil dat de kerk behouden blijft. De minister heeft dit advies naast zich neergelegd. Daarom komt er nu een nader onafhankelijk onderzoek. Omdat tot nu toe alle door STERK geraadpleegde deskundigen unaniem van mening zijn dat de St. Jozefkerk een unieke plaats in de Nederlandse architectuur inneemt, zien we het nadere onderzoek vol vertrouwen tegemoet.
Binnen drie maanden wordt het onderzoek afgerond en komt er een uitspraak van de rechtbank te Breda.

De uitspraak, het procesverslag en de opdracht aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak zijn te lezen op de website www.sterkkaatsheuvel.nl tabblad actueel.

Een woord van dank voor de ultieme voorbereiding van het dossier is hier op zijn plaats. Wij bedanken Mevr. B. v. Hellenberg-Hubar, Dhr. R. Kleijngeld, Prof. P. v. Wijmen, Dhr. W. Wernink, Dhr. L. Dubbelaar van het Cuypersgenootschap en Dhr. G. Vermeer voor hun uitzonderlijke inzet voor het behoud van de St. Jozefkerk.

Natuurlijk bedanken wij ook u voor al uw steun. Zoals altijd staan we samen STERK.

Namens het bestuur
Lilian Grootswagers - Marri Hendriks - Christian Vermeer


 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.