Editie 2008-03-05
     
  Beste medestanders en ondertekenaars van het manifest tot behoud van de St. Jozefkerk

Hierbij vindt u het verslag van de 3e STERK bijeenkomst. Het geeft een duidelijk beeld van wat er tot op heden geleverd is aan inspanningen en de resultaten ervan om de St. Jozefkerk te behoeden voor sloop.

Vele wegen liggen voor ons open. Mede dankzij uw steun hebben wij op veel plaatsen bijval gekregen, uw steun blijft dan ook onontbeerlijk. Veel plezier bij het lezen van het verslag.

Oproep tot praktische ondersteuning:
Wie wil er samen met het secretariaat wekelijks wat tijd besteden aan het optimaliseren van de website, niet moeilijk, leuk en leerzaam. Interesse: neem contact op met het secretariaat 0416-278971 of info@sterkkaatsheuvel.nl

Wilt u een bijdrage leveren aan of rechtstreeks betrokken worden bij activiteiten in het jaar van het religieus erfgoed? Neem contact met ons op info@sterkkaatsheuvel.nl


2008 het jaar om te oogsten!?

Verslag Dhr. Bert v.d. Linden , bijeenkomst 16-02-2008


Op uitnodiging van het bestuur van STERK zijn een aantal mensen op zaterdag 16 februari bijeen geweest om bij te praten over alle inspanningen die het laatste jaar gedaan zijn om het gebouw van de Sint Jozefkerk voor Kaatsheuvel te behouden. Onder de belangstellenden waren enkele nieuwe gezichten waardoor de kring van ondersteuners en helpers weer een beetje is uitgebreid.

Wat heeft STERK bereikt? Er is een plan geschreven waarin wordt aangegeven voor welke functies de kerk een podium zou kunnen vormen. Vooral wordt gedacht aan activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied. In de kerk zou zelfs een bibliotheek kunnen worden ondergebracht. De visie van STERK is vertaald in een stedenbouwkundige opzet, neergelegd in een fraai uitgewerkte nota. Bovendien is er veel energie gestoken in het vinden van partners die het geheel financieel willen ondersteunen. Het bestuur is hierin geslaagd en kan de benodigde garanties op tafel leggen. De kerkelijke instanties die beschikken over het gebouw, het parochiebestuur en de autoriteiten van het bisdom ’s-Hertogenbosch, zijn tot op heden echter nog niet genegen om af te wijken van hun standpunt dat de kerk moet worden gesloopt. Zij kiezen nog steeds voor de bouw van appartementen op de plek waar nu de kerk staat.

STERK heeft geprobeerd de Minister van OCW te bewegen tot aanwijzing van de kerk als rijksmonument, want dan zou sloop verboden worden. Maar omdat de Minister hierop afwijzend heeft gereageerd - ondanks een positief advies van de Raad voor Cultuur – loopt er momenteel een bezwaarprocedure van STERK tegen die afwijzing. De gemeente heeft overigens bepaald dat er niet gesloopt mag worden zolang er geen goedgekeurd bouwplan bestaat. En de projectontwikkelaar die ter plaatse wilde gaan bouwen heeft hangende de procedure de ontwikkeling van zijn bouwplan stopgezet. De conclusie van dit alles is dat het einddoel nog niet is bereikt, maar dat er alom op basis van serieuze voorstellen ongetwijfeld veel goodwill is gewonnen. Alle fracties in de gemeenteraad van Loon op Zand hebben zich expliciet uitgesproken voor het behoud van de kerk mits dit geen financiële offers van de gemeente vergt, de Commissaris van de Koningin en de gedeputeerde voor cultuur maken zich sterk voor het behoud van dit Kaatsheuvels erfgoed, en ook de landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen waarin de voorzitter van STERK zitting heeft steunt onze plannen. Temeer omdat het kerkgebouw op het ogenblik dreigt te gaan verloederen, hopen wij dat er dit jaar duidelijkheid komt.

Ondertussen heeft STERK zich ook nog ingezet voor een ander thema, namelijk het behoud van roerend erfgoed. Op verzoek van de gemeente heeft STERK de zorg op zich genomen van de collectie van de Heemkundekring in Kaatsheuvel. En om hiervoor gelden te verwerven is de dvd “Ontmoet het verleden in het heden” uitgebracht. Het project is succesvol gebleken en er zijn inmiddels meer dan 1000 exemplaren van de dvd verkocht. Recente aanvullingen van deze heemkundige collectie komen o.a. uit de boedels van de overleden inwoners architect Prins, meester Robben en café- en bioscoopeigenaar dhr. J. Smit. De collectie zal worden ondergebracht in een speciaal daarvoor verbouwde en ingerichte ruimte die wij allen op 16 februari hebben mogen bewonderen.

Welke acties kan STERK verder op touw zetten om de zaak warm te houden onder de inwoners van Kaatsheuvel? Hierover is van gedachten gewisseld tijdens de bijeenkomst van 16 februari. Met het succes van het klapstoelenconcert van 2006 in achterhoofd is een aantal ideeën naar voren gekomen die verder opgepakt kunnen worden als er genoeg animo is om de handen uit de mouwen te steken. We hebben graag dat enthousiastelingen en doeners zich melden. Het doel is de mensen in Kaatsheuvel laten merken dat er iets op het spel staat, namelijk het bewaren van het schaarse stukje historie dat ons dorp rijk is.


Dank voor uw interesse
Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers-Marri Hendriks - Marry de Wijs
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.