Editie 2006-06-15
     
  Kaatsheuvel, 15 juni 2006 4e editie

Onderwerp: St. Jozefkerk Kaatsheuvel


Beste medestanders,

Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van Stichting STERK. Er is inmiddels veel werk verricht in de periode van 27 mei tot heden. Van een aantal van de activiteiten willen we u alvast op de hoogte stellen.

Het eerste behaalde resultaat: uitstel van kracht worden sloopvergunning
Op 31 mei hebben we officieel van de gemeente Loon op Zand een schrijven ontvangen waarin zij haar besluit om het verlenen van de bouwvergunning voor de 2 muren en de extra daaraan verbonden voorwaarde toelicht. Dit is zeer positief: a. we worden officieel als Stichting vernoemd in de besluitenlijst en ook zodanig op de hoogte gesteld. B. Er wordt meer tijd gecreëerd voor onze werkzaamheden mbt samenbrengen partijen en herbestemmingontwikkeling.

Boek Toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant
Er zijn 20 exemplaren beschikbaar. Mocht u een exemplaar willen ontvangen dan kunt u dit melden bij het secretariaat secr.sterk@planet.nl of 0416-278971.

Klapstoelenconcert
Vanwege het 70-jarig bestaan hebben we het idee opgevat een klapstoelenconcert te organiseren op het Wilhelminaplein te Kaatsheuvel. Medewerking verlenen o.a. Harmonie Kaatsheuvel (jeugdorkest), La Jeunesse, the Young ones en indien mogelijk dansschool Dydans. Dinsdagavond bij goed weer 27 juni 2006 om 19.00 – 20.30 uur. Graag nodigen we iedereen hiervoor uit. Breng je klapstoel mee en goede zin.

Politieke aandacht Provinciehuis
Zoals reeds eerder vernoemd heeft dhr. Headly Binderhagel Stichting STERK en de problematiek rondom de St. Jozefkerk reeds onder de aandacht gebracht van CvK H. Maij Weggen en gedeputeerde W. Luijendijk. Als gevolg hiervan heeft Dhr. Van Leeuwen van de provincie een aantal maal gereageerd richting STERK en heeft dhr. Luijendijk inmiddels zelf al contact gezocht met de gemeente Loon op Zand om zich van een en ander op de hoogte te stellen en te verzoeken of het mogelijk is de kerk te bezichtigen. Dhr. H. Waijers heeft hem hiertoe uitgenodigd. (tijdstip is nog niet bekend). Dhr. Luijendijk heeft ook een persoonlijke e-mail ontvangen van Rob Wolters en Marina Moons om extra aandacht te vragen.

Leden Provinciale Staten
Op woensdag 21 juni komen 2 leden van provinciale staten op bezoek, n.a.v. de verstrekte informatie (in de vorm van de nieuwsbrief) willen zij uitgebreider geïnformeerd worden over de problematiek rondom de St. Jozefkerk. Het betreft Mevr. Brigite v. Haaften-Harkema en
Dhr. E. Dörr. Dhr. Headly Binderhagel zal hen hierover ook nog persoonlijk benaderen, het zijn beide CDA leden. Hoe meer aandacht onze situatie krijgt binnen het provinciehuis op allerlei niveaus hoe beter. Dhr. Rob Wolters heeft toegezegd ook de PvdA statenleden te informeren en aandacht te vragen voor de St. Jozefkerk.
Het streven is dat we goed en zo volledig mogelijk voorbereid zijn op het moment dat we met het kerkbestuur en bisdom in gesprek komen. Zodat we alle kansen en mogelijkheden kunnen voorleggen.

Contact Bisdom en kerkbestuur
Er zal een aangetekende brief aan het kerkbestuur verzonden worden, waarin melding van de steunbetuigingen en het uitstel van de van krachtwording van de sloopvergunning. Een duidelijk signaal vanuit B&W. Ook zal weer verzocht worden met ons in gesprek te komen.

Maandag 12 juni is er een brief rechtstreeks aan bisschop Hurkmans verzonden. De stichting introduceert zichzelf en maakt haar doelstellingen bekend. Tevens wordt het verzoek ingediend om met elkaar in gesprek te komen. Dhr. Houben (voormalig CvdK prov. Noord-Brabant) zal via Dhr. R. Wolters een afschrift van deze brief ontvangen, hij is nauw betrokken bij het behoud van Religieus Erfgoed.

Monumentenstatusaanvraag
De aanvraag zal deze week zover zijn dat ze getoetst kan worden door dhr. D. Kuijpers van de Federatie en door dhr. Wies van Leeuwen van het provinciehuis. Na toetsing en correctie van onrechtmatigheden (mochten deze voorkomen) zal de aanvraag worden verzonden. Dank Karien v. Bijsterveldt in het bijzonder voor de totale begeleiding en verwerking en Leon de Wijs voor zijn bijdrage in de vorm van fotografie.

Website
Er wordt een website ontwikkeld met de naam STERKKAATSHEUVEL.NL.
De technische bouw heeft STERK aangeboden gekregen van Direct Effect te Drunen. Onze oprechte dank hiervoor. De website zal steeds zelf onderhouden en aangevuld kunnen worden. De bedoeling is dat eenieder de status en ontwikkelingen via internet zal kunnen volgen.

Duidelijk standpunt gemeente uitgesproken tijdens O.R. vergadering 14 juni 2006
Agendapunt 8: Dhr. Waijers geeft toelichting op het genomen besluit van B& W en de voorwaarde die eraan verbonden is. Tevens bespreekt hij zijn contacten met stichting STERK, welke open en vlot verlopen, en spreekt hij zijn verbolgenheid uit over de starheid van het kerkbestuur dat blijft weigeren een gesprek met STERK aan te gaan waarbij de wethouder zelfs aangeboden heeft gespreksleider te zijn.

Wij bedanken u nogmaals voor alle steun, in de toekomst zult u van ons horen.


Met vriendelijke groet,

Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers, Marri Hendriks, Marry de Wijs

Correspondentieadres: Dr. Ariënsplein 2
Telnr.: 0416 - 278971

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.